Tag-Consulting: bezpłatne kursy języka angielskiego

Projekt „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa nr. X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych oraz wkładu własnego Projektodawcy stanowiących środki prywatne na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – Instytucją Pośredniczącą.

Projektodawcą jest firma Tag-Consulting z siedzibą przy ul. Łukowej 18a/5, 93-410 Łódź, wpisana do Rejestru Agencja Zatrudnienia pod numerem 12521 oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.10/00068/2015.

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie A1 oraz A2 wśród 360 osób dorosłych pracujących oraz pozostających bez zatrudnienia, w tym 195 kobiet oraz 165 mężczyzn. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25-64 lat zamieszkujące woj. mazowieckie w rozumieniu KC, w tym minimum 70% osób powyżej 50 roku życia oraz 70% osób zamieszkujących tereny wiejskie. Wśród 360 osób, które przystąpią do Projektu 50% uczestników stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Wsparciem objęte będzie również 36 osób z niepełnosprawnościami . 100 % osób uczestniczących w Projekcie to osoby które nie uczestniczyły we wsparciu Life Long Learning oferowanym w tożsamym zakresie w latach 2013-2015.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe szkolenia dla 30 grup w postaci 60 godzin szkoleń na poziomie A1 zakończonych egzaminem wewnętrznym oraz 60 godzin szkoleń na poziomie A2 kończących się egzaminem zewnętrznym.

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.