Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do Projektu „Angielski to nie problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” należy zapoznać się z Regulaminem projektu umieszczonym na stronie internetowej angielskitonieproblem.tag-consulting.pl w zakładce Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć formularz zgłoszeniowy
wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wypełnionym testem wiedzy. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub za pomocą Internetu na adres jczarnolecka@tag-consulting.pl.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

Rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu 2016 r. Każdorazowo dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów) oraz przypisanie zakwalifikowanych uczestników do grup szkoleniowych zgodnie z kolejnością na liście rankingowej wynikająca z liczby otrzymanych punktów.

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przysługiwać będą za:

  • status osoby niepełnosprawnej
  • wiek powyżej 50 lat
  • zamieszkanie na obszarze wiejskim
  • status osoby biernej zawodowo
  • status osoby bezrobotnej (zaświadczenie z UP)

W procesie rekrutacji zachowany zostanie udział osób z wyznaczonych podgrup ze względu na status na rynku pracy (180 osób zatrudnionych/180 bez zatrudnienia). Kandydatów oceniać będzie Kierownik Projektu oraz specjalista do spraw organizacyjnych.

Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane
telefonicznie. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu wewnątrz projektowej umowy oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans.